Privacyverklaring 16/05/2024

Bureau 44 respecteert je privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens. Bureau 44 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dat brengt met zich mee dat we:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opvroegen;
 • de verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van onze doeleinden;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je daarop willen wijzen en die respecteren.

Als Bureau 44 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bureau 44
Rodenonnenstraat 11/00.02
8000 Brugge
info@bureau44.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Bureau 44 verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Bureau 44 (uitvoering overeenkomst)
 • het afhandelen van betalingen van abonnementsgelden (uitvoering overeenkomst)
 • het verzenden van tijdschriften (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkenen)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Zakelijke identiteitsgegevens: bedrijfsnaam, BTW-nummer, adres, mailadres

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de in dit document beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);
 • het versturen van tijdschriften.

Wij geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we geen zogeheten verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bureau 44 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Bureau 44 doet alles binnen zijn macht om je persoonsgegevens te beschermen d.m.v. passende technische en organisatorische maatregelen. Hierbij kun je denken aan:

 • Alle personen die namens Bureau 44 van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar Bureau 44 geen toezicht op houdt. Bureau 44 is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Bureau 44
Rodenonnenstraat 11/00.02
8000 Brugge
info@bureau44.be