• Deze website en de erop aangeboden diensten worden beheerd door Bureau 44 met zetel in de Rodenonnenstraat 11, 800 Brugge en met ondernemingsnummer 0887.679.959. Door gebruik te (blijven) maken van deze website en de erop aangeboden diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkel wijze gebruik van deze website en/of de erop aangeboden diensten.
 • Bureau 44 mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Bureau 44 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar deze website. De webpagina waarop de link staat, moet daarbij volledig verdwijnen en het URL-adres van de B&B-website moet daarbij duidelijk zichtbaar zijn. Bureau 44 behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Bureau 44 de toegang tot de website monitoren.
 • Bureau 44 stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele eigendomsrechten, andere rechten van Bureau 44 of derden, kan u door Bureau 44 of derden aangesproken worden de veroorzaakte schade te vergoeden en/of Bureau 44 te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van derden als gevolg van de inbreuken.
 • U verbindt zich er o.m. toe om:
  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van EMG behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.
 • Bureau 44 tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Bureau 44 kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.
  Op eenvoudig verzoek (via de onderstaande contactgegevens) van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.
 • Bureau 44 kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt van Bureau 44 in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.
 • De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat Bureau 44 verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Bureau 44 is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan Bureau 44 niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.
  De website kan gebruik maken van diensten van externe service providers, cookies, webbeacons of gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie hierover kan u de Privacyverklaring en de Cookieverklaring op deze website raadplegen. Bureau 44 is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
 • Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent hierop vanaf het moment van verzenden aan Bureau 44:
  • Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
  • het recht op reproductie;
  • het recht tot bewerking en vertaling;
  • het recht op mededeling aan het publiek.

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bureau 44 is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u Bureau 44 voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

 • Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.
 • Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met de uitgeverij. Bureau 44, Rodenonnenstraat 11, 8000 Brugge, info@bureau44.be.
 • Deze gebruiksvoorwaarden werden laatst bijgewerkt op 07.05.2024.