De 7 basisprincipes van HACCP

Het werken volgens de HACCP-richtlijnen is betrekkelijk eenvoudig en zeer doeltreffend door gebruik te maken van de volgende 7 basisprincipes:

 

bakker aan het werk in zijn atelier
Hygiene volgens HACCP-methode uitwerken
  1. Inventariseer de potentiële gevaren en wijs reële gevaren aan.
  2. Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar onder controle te krijgen of houden en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast (dit zijn punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht).
  3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt worden.
  5. Leg de correctieve acties vast per CCP (correctieve acties zijn nodig wanneer de monitoring aangeeft dat het CCP niet wordt beheerst. De correctieve acties kunnen nodig zijn op het product en/of het proces en moeten leiden tot herstel van de veiligheid).
  6. Pas verificatie toe (verificatie is een periodieke controle om na te gaan of de HACCP aanpak effectief is, ofwel om na te gaan of de beheersing van een CCP effectief is. Verificatie laat dus zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt).
  7. Houd documentatie en registraties bij (documentatie wil zeggen dat de systeemopzet vastgelegd moet worden. Registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde onderdelen van de systeemuitvoering.